Stichting Hulp aan Congo

Hulp aan door ‘Fondation Aide au Congo’ geselecteerde projecten

Doel

Statuten

 

Oprichting
Akte d.d. 2 juli 2010
RR/EG/2010.501184.01

 

Op twee juli tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Harrald Gerhard Hoogeveen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Remco Robert Rijnvis, notaris te Krimpen aan den lJssel:

 1. de heer Tite Buist, geboren te Oldehove op zesentwintig juni negentienhonderd drieeënveertig, wonende te 2923 BM Krimpen aan den lJssel,Stad en Landschap 6, gehuwd met mevrouw A.Knot
  (legitimatie: rijbewijs met nummer 3201896428, afgegeven te Krimpen aan den lJssel op drie juli tweeduizend één);
 2. de heer Pikelo Lutula, geboren te Kinshasa (Congo-Kinshasa) op twaalf december negentienhonderd éénenzeventig van Congolese nationaliteit, wonende te 2923 XR Krimpen aan den lJssel, Van Ruysdaelstraat 38, gehuwd met mevrouw M. Okoko
  (legitimatie: verblijfsdocument met nummer NLD78293067, afgegeven te Rotterdam op veertien april tweeduizend acht)

De comparanten verklaarden bij dezen een stichting in het leven te roepen, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel en duur.
Artikel 1.

 1. De stichting is genaamd: Stichting Hulp aan Congo (HaC).
 2. De stichting is gevestigd te Krimpen aan den lJssel en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel.
Artikel 2.

 1. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp bij de gewenste ontwikkelingen van landbouw, onderwijs, gezondheidszorg en andere voorzieningen voor de plaatselijke bevolking van dorpen en/of stadswijken in Congo.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het organiseren van kleine netwerken in dorpen en/of stadswijken van betrouwbare personen die verantwoordelijkheid nemen voor het opzetten en begeleiden van activiteiten die uitgevoerd worden door leden van de plaatselijke bevolking;
  2. het verlenen van steun bij het opleiden en bekwaam maken van de plaatselijke bevolking om beter toegerust te kunnen zorg dragen voor de voedselvoorziening, handel, nijverheid, onderwijs en gezondheidszorg;
  3. het verwerven van financiële middelen voor steun aan kleinschalige landbouwprojecten, aankoop van medicijnen en bouw van scholen, hospitaaltjes, werkplaatsen enzovoorts. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door plaatselijke bewoners.
  4. het op langere termijn stimuleren van goede contacten tussen mensen die ter plaatse werken in de uitvoering van de projecten en goed opgeleide mensen in Nederland.

Vermogen.
Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door:
-erfstellingen;
-donaties;
-alle andere mogelijke opbrengsten.

Bestuur.
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
 2. Het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd, kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar.
 3. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden, danwel het overblijvende bestuurslid, binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 7.
 5. Door het bestuur kunnen bij bestuursbesluit één of meer adviseurs worden benoemd.
 6. De leden van het bestuur en adviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.
Artikel 5.

 1. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
 2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen zaken aan de voorzitter het verzoek richt.
  lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in het vorige lid bepaalde door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 4. Deze oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen.
 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voozitter aan.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der overige aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen.
  De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
  Een bestuurslid kan slechts één mede-bestuurslid vertegenwoordigen.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden hun mening en stem schriftelijk hebben geuit respectievelijk uitgebracht en slechts met algemene stemmen.
  Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen meningen en stemmen, door de secretaris een relaas opgemaakt, hetwelk na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Tenzij de statuten anders bepalen worden besluiten genomen met algemene stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 13. ln alle geschillen omtrent stemmingen waarin niet is voorzien bij de statuten, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.
Artikel 6.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, danwel die waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7.

 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe:
  - aan de voorzitter;
  - aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Een bestuurslid kan zich daartoe door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
- door zijn overlijden;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming;
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- door een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen, de stem van het betrokken bestuurslid daaronder niet begrepen.

Boekjaar en jaarrekening.
Artikel 9.

 1. Hetboekjaar der stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester een jaarrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
  De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten alsmede de toelichting op beide.
 3. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld.

Reglement.
Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging.
Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur een vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is bevoegd al hetgeen is vereist ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging te verrichten.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffeninq.
Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 1. de comparant onder 1 genoemd, de heer T. Buist, als voorzitter;
 2. de heer Nicolaas Jacob Bakker, geboren te Krimpen aan den lJssel op tien mei negentienhonderd achtenveertig, wonende te 2923 EG Krimpen aan den lJssel, Esdoornlaan 34, gehuwd met mevrouw J. Barkmeijer, als secretaris;
 3. de comparant onder 2. genoemd, de heer P. Lutula, als penningmeester.

Slot.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Voor het verlijden van deze akte is door mij aan de comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is verleden te Krimpen aan den lJssel op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de comparanten en mij, notaris, om zestien uur en vijftien minuten.

(Volgt ondertekening)

 

 

 

Reglement

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

FONDATION AIDE AU CONGO

SIEGE : AVENUE MOBUTU No 25, Q/SANS FIL, COMMUNE DE MASINA

KINSHASA

TEL : 0998778782,0898016588

 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

 

MARS 2011

 

REGLEMENT DO’RDRE INTERIEUR

I. DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
Le présent règlement d'ordre intérieur a pour but de régir, de rationaliser et d'humaniser les rapports au sein de FAC permettant ainsi son fonctionnement harmonieux. Tout les membres et contractants de FAC, sans exception sont soumis aux dispositions du présent ROI

Article 2 :
Le présent ROI entre en vigueur à Ia date de sa signature par les membres fondateurs

Article 3 :
L’Assemblée Générale est présidée par le Directeur Général, en cas d'empëchement, par un de ses adjoints. Il est assisté par un Secrétaire qui prépare les réunions et en dresse les procès verbaux qui sont soumis à la signature des participants. Le collège de Conseillers est composé d'un Président et d'un Secrétaire élus à l'unanimité de ses membres. Leur mandat est de deux (2) ans, renouvelable. Le Conseil d’Administration est présidé par le Directeur Général assisté de ses deux Adjoints et d'un Secrétaire. Ils sont votés par le Comité de Fondateurs pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable. Le Comité de Gestion dirigé par le Directeur Général et sei Adjoints, apprécie librement le type d'activités à exercer pour la promotion de l'association et le type d'assistance a apporter. Le Président du Comité de Fondateurs est choisi par et parmi les membres fondateurs.

Article 4 :
Le Comité de Fondateur est l'organe habilité à admettre ou révoquer les membres, engager les contractants ou à résilier leur contrat suivant les dispositions statutaires et règlementaires. il s’appuie sur l'avis consultatif du Collège de Conseillers qui ne le lie pas.

 

DU FONCTIONNEMENT

Article 5 :
Les réunions des organes se tiennent en conformité avec les statuts. Le Secrétaire de l'organe concerné communique aux participants l'ordre du jour au moins une semaine à l'avance, sauf urgence.

Article 6 :
Le Directeur Général Adjoint organise, Iibrement et selon les normes, les activités de son secteur sous l'oeil vigilant et approbateur du Directeur Général. Il gère le matériel ainsi que le personnel nécessaire. Il présente, via le Directeur Général, au comité des Fondateurs, le besoin de son secteur en personnel et exprime les autres besoins de fonctionnement au Directeur Général. Il est désigné par le Comité de Fondateur sur proposition du Conseil d’Administration. II élabore les projets pouvant étendre les activités de son secteur. Le Trésorier garde la caisse et est tenu au secret. Tous les besoins de l'association ou des organes passent par le Directeur Géneral Adjoint du secteur qui les soumet à l'appréciation du Directeur Général. Pour n'importe quel besoin, aucun membre ne peut s'adresser directement au Trésorier. Les besoins sont motivés, justifiés et chiffrés. Les justifications documentées (factures, reçus,..) d'achat ou de paiement sont produites au Trésorier après les dépenses. Le Trésorier est tenu de disposer d'un registre des entrées et des sorties ainsi qu'un classeur de justifications. Il est désigné par le Comité de Fondateurs. L’Administrateur tient tous les documents relatifs à son secteur. Les Contractants sont les personnes extérieures à qui l'association recourt pour remplir certaines fonctions ou accomplir certaines tàches et auxquelles elle est liée par un contrat de travail, Il peut aussi s'agir d'un membre dont les services sont indispensables de manière permanente. Cette personne est à la fois membre et contractant.

Article 7 :
La rémunération est fixée par le Collège de Conseillers. La liste des bénéficiaires comprenant les primes et les salaires correspondant est remise au Trésorier. Tous litige lié à la rémunération sera porté, par écrit, devant le Comité de Gestion qui devra statuer dans un délai maximum de Sept (7) jours. En cas de non satisfaction, l'intéressé peut exercer son recours devant le Comité de Fondateurs dans un délai maximum de Soixante Douze (72) heures, dépassé ce délai, Ie recours est irrecevable.

Article 8 :
Chaque responsable expédie (dépose) mensuellement le rapport des activités.

 

II. DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 9 :
Selon qu'il s'agit d'une légère ou lourde, les sanctions sont les suivantes

 • Avertissement,
 • Blâme,
 • Mise en pied,
 • Suspension,
 • Révocation,
 • Interruption ou suspension de l'assistance

Ces sanctions, attribution exclusive du Comité de Fondateurs, sont appliquées après qu'il soit saisi par un organe ou qu'il saisisse d'office. Les contractants, membres ou non membres sont en outre régis par ie code du travail.

 • Peuvent être considérées comme fautes légères : la désobéissance, l'indisponibilité momentanée, l'injure, le dénigrement, le commérage, etc.
 • Peuvent être considérées comme faute lourdes : la bagarre, le vol, l'indiscipline notoire à l'égard de responsables, la mauvaise utilisation ou la destruction méchante de biens, le refus de travailler, l'indifférence aux activités ou le manque d'intérêt à ces dernières. Pour les bénéficiaires, l'interruption, de l'association est considérée comme sanction à la faute lourde.

 

III DES DESPOSITIONS FINALES

Article 10 :
Seul le Comité de Fondateurs peut décider de la dissolution de FAC sur proposition de I'Assemblée Nationale convoquée expressément pour ce motif.

Article 11 :
Pour toutes les matières dont il n'est pas expressément fait mention dans ce ROI, recours sera fait aux statuts, à défaut, au droit commun.

 

Adopté à Kinshasa,  le   /     /2011

MEMBRES DE KINSHASA (RDC)

NGANDU OLEKO MICHEL Coordonnateur

IR LUDIHA SYLVAIN Coordonnateur adjoint

MANZAYA BUETU NANCY Trésonière

OKETO LUTULA ERIC Chargé de projets et Finances

OTANGA PETER Chargé de Relation Publique

 

COLLEGE DES FONDATEURS (HOLLANDE PAYS-BAS)

TIDE BUIST Président

NICO BAKKER Secrétaire Général

PIKELO LUTULA Chargé de Mission

Jaarverslag 2013

Hieronder kunt u het jaarverslag van 2013 downloaden.

Jaarverslag

Jaarverslag 2012

Hieronder kunt u het jaarverslag van 2012 downloaden.

Jaarverslag